Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 21 nëntor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”.

Seancë dëgjimore me Ministrinë e Brendshme (Gjendja Civile, Prefekturat, Çështjet  Vendore) 

 

2.      Shqyrtimi dhe miratimi nen për nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019” dhe miratimi i raportit të komisionit për Komisionin për Ekonominë dhe Financat. 


Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, 21 nentor 2019


Ora:15.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi në nen për nën i Projektligjit “Për buxhetin e vitit 2020”

Ø  Agjencia Kombëtare për Diasporën”

Ø  ”Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”

Ø  Qendra e Botimeve për Diasporën

Ø  Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit lidhur me situatën aktuale të sigurisë në vend si dhe konstatimet e kryera nga vizitat e Komisionit për Sigurinë Kombëtare në drejtoritë vendore të Policisë.


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 • 1.      Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes datë 05 nëntor 2019 (derguar me email)
 • 2.      Shqyrtimi dhe miratimi I Kalendarit të punimeve të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 25 nëntor– 20 dhjetor 2019 I integruar me kalenadrin për projektligjin “Për Buxhetin e vitit 2020
 • 3.      Shqyrtimi i Projektligjit " Për buxhetin e vitit 2020” në parim
 • 4.      Shqyrtimi I projektligjit “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 • 1.      Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes datë 05 nëntor 2019 (derguar me email)
 • 2.      Shqyrtimi dhe miratimi I Kalendarit të punimeve të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 25 nëntor– 20 dhjetor 2019 I integruar me kalenadrin për projektligjin “Për Buxhetin e vitit 2020
 • 3.      Shqyrtimi i Projektligjit " Për buxhetin e vitit 2020” në parim
 • 4.      Shqyrtimi I projektligjit “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 21 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në projektbuxhetin e vitit 2020.

2. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në projektbuxhetin e vitit 2020.

3. Shqyrtimi , në parim, i raporteve të 4 prej komisioneve të Kuvendit për projektbuxhetin e vitit 2020. Përkatësisht:

“Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

“Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësisë”

“Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

“Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”  


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E enjte, 21 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seance degjimore per çështjet sociale ne lidhje me  projektligjin “Per buxhetin 2020”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 22.11.2019


Ora:09:30

Ne rend të dites:

 1. Prezantimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
 2.  Prezantimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
 3. Njoftimi i draftit të ripunuar me asistencën e ekspertëve ndërkombëtarë për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 22.11.2019


Ora:09:30

Ne rend të dites:

 1. Prezantimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
 2.  Prezantimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
 3. Njoftimi i draftit të ripunuar me asistencën e ekspertëve ndërkombëtarë për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.