Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimi i Projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2020" (nen për nen)