Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 

E hënë, 9 mars 2020, ora 11.00

 

·         Miratimi i procesverbaleve të datave 5 dhe 11 shkurt 2020.

·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 2 – 20 mars 2020.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 09.03.2020, ora 11:00


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë", të ndryshuar"


Seancë dëgjimore me AREA Albania Renewable Energy Association, lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë", të ndryshuar"Shqyrtimin e projektligjeve: "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10448, dt. 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit", të ndryshuar";

"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10431, dt. 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", të ndryshuar".


Shqyrtimi i projektrezolutës "Për vlerësimin e punës së institucionit të Entit Rregullator të Ujit, për vitin 2019".Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites 09.03.2020


Ora:10;00

Ne rend të dites:


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 9 mars 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.   Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për Policinë e Burgjeve”.


2.  Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2019.


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.30

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbaleve të datës 02.03.2020 dhe të datës 03.03.2020 
  2. Seancë dëgjimore me Ministrinë e Brendshme e përfaqësuar nga Ministri Z.Sandër Lleshaj per prioritetin “Lufta Kunder krimit te organizuar”
  3.  Te tjeraKomisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 9 mars 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

·        Raportim Vjetor i Autoritetit të Konkurencës për vitin 2019

 

·        Shpallja e vakances ne Keshillin Mbikeqyres te Bankes se Shqiperise