Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 31 mars 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 20 mars – 17 prill 2020

2-    Shqyrtimi i  Aktit Normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 21.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”. Depozituar më 24.03.2020

3-   Shqyrtimi i Aktit Normativ me fuqinë e ligjit nr. 10, datë 26.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””


                           (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni hetimor për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të Presidentit për zgjedhjet vendore/emerimi gjyqtarëve kushtetues.

E martë, 31 mars 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së  datë 28.02.2020

2. Miratimi i vendimit të ndërmjetëm  për zgjatjen e afatit të  veprimtarisë së Komisionit Hetimor .?


                                   (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 31 mars 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat, diten e marte, date 31 mars 2020, Ora 12:00 do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:


    1. Akti Normativ Nr. 6,  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR  BUXHETIN E VITIT 2020”
    2. Akti Normativ Nr. 10, PËR AKTIN NORMATIV “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”