Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E enjte, datë 09.04.2020, ora 10.00


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:

-Shqyrtim në parim i projektligjit "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192, DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”, TË NDRYSHUAR”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 9 prill 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

     Komisioni per Ekonomine dhe Financat, diten e enjte, date 09 prill 2020, Ora 12:00 do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:

·       Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC Shqipëri-Kosovë alokimet e vitit 2018"

·        Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për politikën për zhvillim për aksesin e barabartë gjinor në mundësitë ekonomike"