Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 27 prill 2020


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit të datës 15 prill 2020

             2. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Komisionit Evropian dhe              vendeve anëtare të BE-së për të prokuruar kundërmasat mjekësore””. 

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites 27.04.2020


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Rendi i dites:


Shqyrtimi i Projektligjit "Per ratifikimin e marreveshjes se perbashket te prokurimit, ndermjet Republikes se Shqiperise, Komisionit Evropian dhe vendeve anetare te te Bashkimit Evropian, per te prokuruar kundermasat mjekesore"  online nepermjet platformes WEB-ex


Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë,datë 27 prill 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit te mbledhjes date 22.04.2020
  2. Shqyrtimi i projektligjit "Tregjet e kapitalit”
  3. Shqyrtimi i projektligjit "Per sipermarrjet e investimeve kolektive”
  4. Te tjera

Mbledhja do te zhvillohet online me CISCO WEBEX 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 27 prill 2020


Ora:15:30

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:

 

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, për të prokuruar kundërmasat mjekësore”

 

·         Akti Normativ Nr. 14, date 11 prill “Për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19”, të ndryshuar”

·        


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 27 prill 2020


Ora:16:30

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:


 Shqyrtimi nen për nen i Projektligjit “Për sipërmarrjen e investimeve kolektive”