Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Martë, datë 28 prill 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i Procesverbalit, date 22.04.2020.
  2. Shqyrtimi i projektligjit "Per sherbimet e pagesave”
  3. Shqyrtimi i projektligjit "Per ratifikimin e marreveshjes se pebashket te prokurimit ndermjet Republikes se Shqiperise, Komisionit Europian dhe vendeve anetare te BE-se per te prokuruar kundermasat mjekesore ”.
  4. Shqyrtimi i projektligjit “Për pyjet"
  5. Te tjera


Mbledhja do te zhvillohet online me CISCO WEBEX 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:


Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto - Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 17:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i projektligjit "Per pyjet" 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 28 prill 2020


Ora:9:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i aktit normativ nr.14, datë 11.04.2020 “për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normative nr.3, datë 15.03.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen ë masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”                                       

2-      Shqyrtimi i aktit normativ nr.15, datë 15.04.2020, “Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019,”Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar”

3-      Shqyrtim i aktit normative nr.16, datë 17.04.2020 “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”

4-      Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se perbashket te prokurimit ndermjet RSH, Komisionit Evropian dhe vendeve anetare te BE-se per te prokuruar kundermasat mjekesore””

5-       Shqyrtimi i Projektligjit “Për shërbimet e pagesave”

                                         


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 28 prill 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:

·         Shqyrtimi i Aktit Normativ Nr. 15, date 15 prill 2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar

·         Shqyrtimi nen per nen i Projektligjit “Për shërbimet e pagesave” 

Mbledhja do te zhvillohet online nepermiet platformes CISCO WEBEX