Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:


-          Miratimi i procesverbalit te dates 9 mars 2020.

 

-   Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe nivelin e pagave për Akademinë e Shkencave”, komision pergjegjes.

 

Online nepermjet platformes WEB-ex

 Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites 04.05.2020 Komisioni i Shendetesise


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Rendi i dites;


Shqyrtimi i  projektligjin per "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.10221, date 04.02.2020 "Per mbrojtjen nga diskriminimi" ne parim. 


Mbledhja do te zhvillohet online nepermjet platformes WEB -ex.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 04 maj 2020


Ora:14:00

Ne rend të dites:


·         Miratimi I kalendarit per periudhen 1 – 22 maj

·         Shqyrtimi nen per nen i Projektligjit “Për tregjet e kapitalit”  

 

Mbledhja do te zhvillohet online nepermiet platformes CISCO WEBEX