Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 11 qershor 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

·         Shqyrtimi i Dekretit nr.11482, date 11 maj 2020, “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

 

Mbledhja do te zhvillohet online me Cisco Webex.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Seance degjimore me kryetarin e Keshillit Drejtues te Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, z. Frasheri lidhur me raportin vjetor te AKEP-it per vitin 2019. 


Shqyrtimi i projektligjit "Per pranimin e vendimit II/1 te paleve qe ndryshon "Konventen per te drejten e publikut per te pasur informacion, per te marre pjese ne vendimmarrje dhe per t'ju drejtuar gjykates per ceshtjet e mjedisit" ratifikuar me Ligjin 8672, dt. 26.10.2000"


Komisioni për Integrimin Europian

E Enjte, datë 11 qershor 2020


Ora:16.30

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit datë 15.05.2020.
  2. Miratimi i kalendarit për periudhën 25 maj – 12 qershor 2020.
  3. Shqyrtimi i Projektrezolutës Mbi Progresin e Shqipërisë në procesin e Integrimit në Bashkimin Europian përgjatë vitit 2019 Raporti i Këshillit të Ministrave”.
  4. Të tjera

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E enjte, datë 11.06.2020 ora 09:00


Ora:09:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare ditën e enjte, datë 11.06.2020, ora 09:00, do të zhvillojë mbledhje online nëpërmjet platformës WEBEX, me rend dite si më poshtë:

 

- Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen të projektligjit "Për policinë e burgjeve".