Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00-12.30

Ne rend të dites:


1.     -Seancë dëgjimore për shqyrtimin e Raportit për veprimtarinë 1-vjeçare të AMA-s për vitin 2019.

2.      -Marrje vendimi për shpalljen e dy vendeve vakante në KDRTSH.

3.      - Diskutimi, votimi dhe miratimi i 3 kandidaturave për plotësimin e 3 vendeve vakante në KDRTSH (me dyer të mbyllura). 


Mbledhja zhvillohet online. 

1


Komisioni për Integrimin Europian

E mërkurë, datë 17 qershor 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbalit datë 15.05.2020 dhe datë 11.06.2020

Shqyrtimi i Projektligjit “Për Shtetësinë”

Të tjera

Mbledhja zhvillohet online.Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 17 qershor 2020


Ora:09:00

Ne rend të dites:


·         Shqyrtimi i Dekretit nr.11486, date 22 maj 2020, kthim për rishqyrtim te ligjit nr. 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës sëkoncesionit të formës ‘BOT’ (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare ‘Porti MBM (Multy Buoy Mooring)’, të ndryshuar”

 

·         Shqyrtimi i Dekretit nr. 11493 date 01.06.2020, kthim për rishqyrtim te ligjit nr. 55/2020 "Per sherbimet e pagesave".

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE nepermjet platformes CISCO WEBEX


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:15:00

Ne rend të dites:

Draft Law "On the accession of the Republic of Albania to the amended convention of the European Organization of Satellite Telecommunications (EUTELSAT)"

Draft Law “On the ratification of the amendment of Protocol II of the free trade agreement between the Republic of Albania and the Republic of Turkey ratified by law no. 9733 dated 14.05.2007 regarding the definition of the concept "Original products" and "Method of administrative cooperation"

Review of the draft resolution "On the evaluation of the work of the Electronic and Postal Communications Authority for 2019"


Mbledhja do te zhvillohet ON LINE nepermjet CISCO WEBEX