Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:10;00

Ne rend të dites:

Komisioni Për Punën Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë zhvillon mbledhje ditën e mërkure datë 01.07.2020 ora 10.00 me rend dite si me poshtë vijon;

 Shqyrtimin e  projektligjit  “Për moshën e daljes në pension pleqërie të pilotëve në Republikën e Shqipërisë", propozim  deputeti.

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 1 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar;

 

2.       Caktimi i detyrave për ekspertët konstitucionalistë.Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 1 korrik 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projekt-vendimit “Për ngritjen e strukturës së posaçme për të mbikëqyrur shpërndarjen e dëmshpërblimit të ish të dënuarve politikë të rregjimit komunist”Mbledhje e përbashkët me Komisionin për Ekonominë dhe Financat


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 1 korrik 202


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i projekt-vendimit “Për ngritjen e strukturës së posaçme për të mbikëqyrur shpërndarjen e dëmshpërblimit të ish të dënuarve politikë të rregjimit komunist”


          Mbledhje e përbashkët me Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut         

          Mbledhja do te zhvillohet ON LINE nepermjet platformes Cisco Webex