Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

Vazhdimi i shqyrtimit të projektligjit "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë" 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 3 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seanca dëgjimore me:

 

Përfaqësues të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut

Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në fushën e monitorimit të proceseve

zgjedhore


Për shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998 

“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Integrimin Europian

E Premte, datë 03 korrik 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit datë 17.06.2020.

2. Miratimi i kalendarit për periudhën 6-24 korrik 2020.

3. Shqyrtimi I Projketligjit “Kodi ajror I Republikës së shqipërisë”

4. Të tjera.