Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 7 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Tryezë diskutimi me institucionet shtetërore dhe partnerët ndërkombëtare


Për procedurën e shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998  “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.


Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 07.07.2020, ora 09:00


Ora:09:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare do të zhvillojë mbledhje online nëpërmjet platformës WEBEX me rend dite:

 

- Shqyrtim i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik  të shtetasve shqiptarë” të ndryshuar””.

 

-Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9357, datë 17.03.2005 “Për statusin e punonjësit të Shërbimit Informativ të Shtetit” të ndryshuar””.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:ora 11:30

Ne rend të dites:

Akti normativ nr. 24, datë 27.05.2020, “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”” 

Akti normativ nr. 26, datë 10.06.2020, “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit”    


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 7 korrik 2020


Ora:16:00

Ne rend të dites:


·         Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës, nr.11510, date 15 qershor 2020, “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 62/2020 “Për tregjet e kapitalit”

 

Mbledhja do te zhvillohet on line ne platformen cisco webex meeting


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë,7 korrik 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 529, datë 3.07.2020 “Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të Kandidatëve për Kryetar të Komisionit të Prokurimit Publik” dhe seancë dëgjimore me kandidatët e kualifikuar sipas pikëve:

 

1-      Jonaid Myzyri                

2-      Nikollaq Neço                

3-      Klodian Gllava               

4-      Arlinda Pogaj                 

5-      Denis Martopullo