Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 13 korrik 2020


Ora:09.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit datë 03.07.2020.
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”.
  3. Të tjeraKomisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 13 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Diskutimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/17, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.


Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 13 korrik 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konferederatës Zvicerane për programin e zhvillimit rajonal në Shqipëri (faza 4, 2019-2023)”".

2-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e Konventës shumëpalëshe (MLI) për zbatimin e masave që lidhen me marrëveshjet tatimore për parandalimin e erozionit të bazës dhe transferimit të fitimeve (BEPS)”.

3-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjjn nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar””.


Komisioni hetimor për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të Presidentit për zgjedhjet vendore/emerimi gjyqtarëve kushtetues.

E hënë, 13 korrik 2020


Ora:14:00

Ne rend të dites:


1.      Administrimi i Opinionit të Komisionit të Venecias dhe provave të tjera.

2.      Diskutimi mbi provat e administruara.


http://www.parlament.al/Files/ProgramiPunes/urdher%20nr.%2011.pdf


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 13 korrik 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

 Vijim i shqyrtimit te projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9357, datë 17.03.2005 “Për statusin e punonjësit të shërbimit informativ të shtetit”, të ndryshuar


·   Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e konventës shumëpalëshe (MLI) për zbatimin e masave që lidhen me marrëveshjet tatimore për parandalimin e erozionit të bazës dhe transferimit të fitimeve (BEPS)


·   Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjjn nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar””.


Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen cisco webex