Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 13:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë" 


Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, ora 15.00


Ora:15.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “"Për ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konferederatës Zvicerane për programin e zhvillimit rajonal në Shqipëri (faza 4, 2019-2023)”". (Rel. Andrea Marto, Komision për dhënie mendimi)

2.      Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën”.(Propozues Adnor Shameti, Rel. Alket Hyseni, Komision përgjegjës)

  


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

- Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr.11536, datë 08.07.2020, për kthimin në Kuvend të ligjit nr.74/2020 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet  e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të ndryshuar.

 

- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9357, datë 17.03.2005 “Per statusin e punonjësit të Shërbimit Informativ të Shtetit”, te ndryshuar”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 14 korrik 2020


Ora:09:00

Ne rend të dites:

  

·        Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës, nr.11518, date 22 qershor 2020, “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”


·         Raportimi për veprimtarinë e Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare për vitin 2019

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE nepermjet platformes cisco webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 14 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

    Diskutimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/17, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.


Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)