Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Aktit Normativ 

 “NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES  SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR

Mbledhja do te zhvillohet online nepermjet platformes Cisco- Webex.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 20 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11537, datë 9.07.2020, “Për kthim në Kuvend të Ligjit nr. 73/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 20.5.2020 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të vecanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”.

2.      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 27, datë 1.7.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””.

3.      Shyrtimi i Aktit Normativ nr. 28, datë 2.7.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” të ndryshuar””.

4.      Shqyrtimi i Aktit Normativ 29, datë 15.7.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave  të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes  së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”.

5.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”.


Komisioni hetimor për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të Presidentit për zgjedhjet vendore/emerimi gjyqtarëve kushtetues.

E hënë, 20korrik 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Miratimi i Raportit Përfundimtar të Hetimeve.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 20 korrik 2020


Ora:09:00

Ne rend të dites:


1 - PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR 9632, DATË 30.10.2006 "PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE"", TË NDRYSHUAR2 - PROJEKTLIGJ "PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT FINANCIAR USHTARAK, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen cisco webex