Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 13:30

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për Urdhërin e Inxhinierit Hidroteknik në Republikën e Shqipërisë" Komisioni për Integrimin Europian

E mërkurë, datë 22 korrik 2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit datë 13.07.2020.
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10440 datë 07.07.2011 “ Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” të ndryshuar”.”.
  3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”.
  4. Të tjera.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 22 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për shtetësinë”.

2-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 22 korrik 2020


Ora:13:30

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne parim i projektligjit “Për projektligjin “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive”

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit””

  

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar”

  

4.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.4/2020, “Për shkëmbimin automatic të informacionit të llogarive financiare””

  

5.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për disa ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”