Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.30

Ne rend të dites:


E premte, 24 korrik 2020, ora 12.30


           -  Miratimi i procesverbaleve të datave 24, 26 dhe 30 qershor 2020.


-  Shyrtimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.79/2017, “Për sportin”, komision përgjegjës.

 


Mbledhja zhvillohet online


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 24 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.                          

2-      Shqyrtimi i Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar””

3


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 24 qershor 2020


Ora:09:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për regjistrin e pronarëve  përfitues”

2.      Seance Degjimore me Ekspert dhe Grupet e Interesit per konsultim te projektligjit: “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive”

 

Mbledhja do te zhvillohet on line ne platformen Cisco Webex