Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 27.07.2020, ora 16:00


Ora:16:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare do të zhvillojë mbledhje online nëpërmjet platformës WEBEX me rend dite:

 

 

Shqyrtim nen per nen i projektligjit “Për shtetësinë”


Seancë plenare

E hënë, datë 27 korrik 2020, ora 10:00


E hënë, datë 27 korrik 2020, ora 10 00.pdf

Urdhër nr. 40, datë 24 7 2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf

Procesverbal i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 27 korrik 2020.pdf

Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 27 korrik.pdf


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 27 korrik 2020


Ora:14:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive”.

2-      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.                           

3-      Shqyrtimi i aktit normativ nr. 30 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar.

4-      Shqyrtimi i projektligjit “Për regjistrin e pronarëve përfitues”.

5-      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743/2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 27 korrik 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”

 

2.      Shqyrtimi nen per nen i projektligjit “Për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive”

 

 

Mbledhja Do te zhvillohet On Line nepermjet Platformes CISCO WEBEX