Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 10 shtator 2020


Ora:11:30

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbaleve per mbledhjet e Komisionit sipas ketyre datave:  date 20; 21; 22; 24; 27 korrik 2020

2.      Shqyrtim i Dekretit të Presidentit të Republikës, nr.11589, date 10 gusht 2020, “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 102/2020 ““Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen CISCO WEBEX


Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, 10 shtator 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 8, 14 dhe 21 korrik 2020

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 7 – 25 shtator 2020 dhe programit të punës së komisionit 7 shtator – 16 tetor 2020

3.      Projektligji “Për aderimin në amendamentin DOHA të Protokollit të Kiotos të Konventës kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike aderuar me ligjin nr. 9334, datë 16.12.2004”.  (Kom. për dhënie mendimi, Rel. Andrea Marto)                       

4.      Projektligji “Për denoncimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim për financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës” ratifikuar me ligjin nr. 100/2017 (Kom. për dhënie mendimi, Rel. Alket Hyseni)