Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 21 korrik 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit të Republikës nr. 11.590, datë 10.08.2020 “Për kthimin në Kuvend të ligjit nr. 111/2020 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit” të ndryshuar””.

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për metrologjinë”


Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Rend dite:

- Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” të ndryshuar””.   

- Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disipliniminn e punimeve të ndërtimit”.    


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 21 shtator 2020


Ora:13:30

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore me Kandidatet te cilet kane dorezuar dokumentacionin per pozicionin e anetarit te Keshillit Mbikeqyres se Bankes se Shqiperise

2.      Seance degjimore me kandidatet te cilet kane dorezuar dokumentatcionin per pozicionin e Kryetarit te Bordit te Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Vizitë e anëtarëve të Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.