Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

E martë, 20 tetor 2020, ora 11.00

 

·    

·       Miratimi i procesverbalit të datës 22 shtator 2020.

 

·         Seancë dëgjimore me rektorët e universiteteve të Tiranës dhe universiteteve të rretheve për të dhënë shpjegime dhe përgjigje pyetjeve të deputetëve për çështje që lidhen me vitin e ri akademik 2020-2021.

 

 

Mbledhja zhvillohet online, me aplikacionin Webex.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 20 tetor 2020


Ora:14:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi nen per nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.74/2014, “Për armët””

2.      Shqyrtim i Dekretit te Presidentit, Nr. 11762, Date 05.10.2020 "Per propozimin e kandidaturave alterantive per zgjedhje nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise te anetarit te Komisionit te Konkurrences". Kandidature e pare Prof. Asoc. Dr. Eltjon Halimi dhe kandidature alternative Prof. Asoc. Dr. Rezana Konomi (Perolla).

Mbledhja do te zhvillohjet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

Projektligji "Për ndryshimet klimatike"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 20.10.2020


Ora:Ora 10.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverableve të datave 06.10.2020 dhe 07.10.2020.

- Miratimi i kalendarit të punës të komisionit për periudhës 19 tetor - 6 nëntor 2020.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 20 tetor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.  Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””. (nismë e Këshillit të Ministrave, depozituar më 04.08.2020)

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”” (nismë e deputetes znj. K.Bushka, depozituar më 21.09.2020)

                                                              Komision përgjegjës 

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për Urdhrin e Inxhinierit Hidroteknik në Republikën e Shqipërisë”.

                                                             Komision për dhënie mendimi Mbledhja do të zhvillohet online nëpërmjet platformës CISCO-WEBEX.