Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

E hënë, datë 9 nentor, ora 10.00

 

·         Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 30 tetor 2020.

·         Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për diskutimin nen per nen të p.ligjit  “Për buxhetin e vitit 2021”.

·         Diskutimim nen për nen dhe në tërësi i p.ligjit  “Për buxhetin e vitit 2021”.

 Mbledhja zhvillohet online, me platformen Webex.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 9 nëntor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2021”.

Seancë dëgjimore me Gjykatën Kushtetuese

Seancë dëgjimore me Prokurorinë  e Përgjithshme

Seancë dëgjimore me Shkollën e Magjistraturës

Seancë dëgjimore me Këshillin e Lartë Gjyqësor

Seancë dëgjimore me Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Seancë dëgjimore me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Seancë dëgjimore me Komisionerët Publikë

Seancë dëgjimore me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë

Seancë dëgjimore me Prokurorin Speciale Antikorrupsion dhe Krim të Organizuar

Seancë dëgjimore me Inspektorin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë

Seancë dëgjimore me Komisionerin e Prokurimit Publik

Seancë dëgjimore me Komisionerin per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Seancë dëgjimore me Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave

Seancë dëgjimore me Komisionerin e Mbikqyrjes së Shërbimit Civil

Seancë dëgjimore me Autoritetin Për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

Seancë dëgjimore me Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 09.11.2020, ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 Rendi i ditës:


Diskutim nen për nen i projektligjit “ Për buxhetin e vitit 2021 ”. 


Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 09 nëntor 2020


Ora:14.00

Ne rend të dites:

  1. ?Miratimi I procesverbalit datë 30.10.2020
  2. Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2021” për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme  
  3. Të tjeraKomisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 9 nëntor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:


 

  • Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në projektbuxhetin e vitit 2021.
  • Seancë dëgjimore mbi ecurine e procesit te rindertimit dhe shqyrtimin e investimeve të parashikuara nga Ministria e shtetit per rindertim në projektbuxhetin e vitit 2021.

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 9.11.2020


Ora:15.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike me prindërit e fëmijëve me çrregullime te spektrit autik. (online)