Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 10.11.2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Miratimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2021". (online)

(Komision për dhënie mendimi) 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 10 nëntor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi nen për nen i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2021”.                 

  1. Seancë dëgjimore me Kolegjin e Posaçëm të Apelimit
  2. Seancë dëgjimore me Institucionin e Presidencës
  3. Seancë dëgjimore me Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 
  4. Seancë dëgjimore me Ministrinë e Drejtësisë
  5. Seancë dëgjimore me Ministrinë e Brendshme
  6. Seancë dëgjimore me Shoqatat e Bashkive
  7. Seancë dëgjimore me Avokatin e Popullit
  8. Seancë dëgjimore me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi dhe votimi nen per nen i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2021"
Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 10 nëntor 2020


Ora:10:45

Ne rend të dites:


 ·         Seancë dëgjimore mbi ecurine e procesit te rindertimit dhe shqyrtimin e investimeve të parashikuara nga Ministria e shtetit per rindertim në projektbuxhetin e vitit 2021.

·         Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në projektbuxhetin e vitit 2021.

·         Seancë dëgjimore në lidhje me shqyrtimin e projektbuxhetit të vitit 2021 me perfaqesues nga Pushteti Vendor

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex