Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 12 nëntor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:  ·         Shqyrtimi i Projektligjit “Per miratimin e Buxhetit Faktik  2019”  


         Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 12 nëntor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për projektin bashki të forta”.

2.      Shqyrtimi i aktit normativ nr. 32, datë 12.10.2020 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”.

3.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për prokurimin publik”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 13 nëntor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:


  ·         Miratimi nen per nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2021” 


        Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex