Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:


E premte, 13 nëntor, ora 12.00


Diskutimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për projektin bashki të forta”, si komision për dhënie mendimi.


Mbledhja zhvillohet online, me platformën Webex


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 13 nëntor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:


 ·         Miratimi nen per nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2021” 


        Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex