Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, 17.11.2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 163/2014 “Për urdhrin e punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””. (online)

(Komision përgjegjës)


Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 17 nëntor 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit datë 30.10.2020.
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për prokurimin publik”.
  3. Të tjera.