Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E martë, datë 01.12.2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për reagimin ndaj emergjencës COVID-19 në Shqipëri”.

(Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 1 dhjetor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Programin për Zhvillimin e Turizmit dhe Infrastrukturës në Shqipëri”.                

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për reagimin ndaj emergjencës COVID-19 në Shqipëri”.

 

3.      Shqyrtimi i kërkesës së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shtesa dhe ndryshime në strukturën dhe organikën e  institucionit.

 

4.      Shqyrtimi i kërkesës së Komisonit të Pavaruar të Kualifikimit për shtesa dhe ndryshime në strukturën dhe organikën e  institucionit.

 

 

5.      Shqyrtimi i ndryshimit të strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.    Mbledhja do zhvillohet online nëpërmjet platformës CISCO-WEBEX.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E marte, datë 01.12.2020, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Komisioni për Sigurinë Kombëtare, do të zhvillojë mbledhje online, ditën e martë , datë 02.12.2020, ora 10:00 me rend dite si më poshtë vijon:


-Shqyrtim i Dekretit të Presidentit të Republikës, nr.11.841, datë 20.11.2020 "Për kthimin e ligjit nr 133/2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 108/2014 "Për Policinë e Shtetit, të ndryshuar "

Mbledhja do të zhvillohet online.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 1 dhjetor 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:


·         Miratimi i procesverbaleve per mbledhjet e komisionit dat,26; 28 ; 30 tetor dhe dat 2; 3; 4; 9; 10 nentor 2020

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për programin për zhvillimin e turizmit dhe infrastrukturës në Shqipëri”

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin për reagimin ndaj emergjencës COVID-19 në Shqipëri”


Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex