Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E premte, datë 20.11.2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 163/2014 "Për urdhrin e punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar"". (online) 


Komisioni për Integrimin Europian

E premte, datë 20 nëntor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi i Projektligjit “Për prokurimin publik”.
  2. Të tjera.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 20 nëntor 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i Projekt-vendimit për shpalljen e vakancës së Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 20.11.2020, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Shqyrtim i projektligjit “Për faljen e detyrimeve të ushtarakëve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore, të krijuara si diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve të parakohshme për vjetërsi shërbimi’.

 


-Vijim i diskutimit nen për nen projektligjit  ‘Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”.