Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 14 dhjetor 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 1. 1.      Miratimi i procesverbalit datë 09.11.2020, datë 17.11.2020 dhe 20.11.2020.

   

  2.      Miratimi i Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian Për periudhën 30 nëntor – 25 dhjetor 2020.

   

   

  3.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për rregjistrin qëndror të llogarive bankare”.

   

  4.    Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Mal i Zi – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

   

  5.    Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Kosove – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

   

  6.    Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Maqedoni e Veriut – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

   

  7.      Të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 14 dhjetor 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

2.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për disa ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar””.

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

4.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

5.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, si huamarrës, Bankës së Shqipërisë, si agjent për huamarrësin, dhe Bashkimit Evropian, si huadhënës, për ndihmën makrofinanciare për Shqipërinë”,                            

 

6.      Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Mal i Zi – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

 

7.      Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Kosove – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

 

8.      Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Maqedoni e Veriut – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 14.12.2020, ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:


-Shqyrtim i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Mal i Zi – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

-SHqyrtim i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Maqedoni e Veriut – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.

-Shqyrtim i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se financimit ndermjet RSH dhe Komisionit Evropian per Programin e Veprimit te Bashkepunimit Nderkufitar IPA II Kosove – Shqiperi 2014-2020 alokimet per vitin 2019”.


Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, date 14 dhjetor 2020


Ora:09.30

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 11 dhe 27 nentor 2020

2.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet RSH dhe Komisionit Evropian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Maqedoni e Veriut – Shqipëri 2014-2020 alokimet për vitin 2019”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Elona Gjebrea)

3.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet RSH dhe Komisionit Evropian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 alokimet për vitin 2019”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Elona Gjebrea)

4.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet RSH dhe Komisionit Evropian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Kosovë – Shqipëri 2014-2020 alokimet për vitin 2019”  (Komision për dhënie mendimi, Rel. Elona Gjebrea)


Mbledhja do te zhvillohet online.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 14.12.2020


Ora:13:30

Ne rend të dites:


Ø  Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, si huamarrës, Bankës së Shqipërisë, si agjent për huamarrësin, dhe Bashkimit Evropian, si huadhënës, për ndihmën makrofinanciare për Shqipërinë”.

Ø  Seance degjimore me kandidatet te cilet kane aplikuar per pozicionin e Inspektorit te Pergjithshem te Bankes se Shqiperise.

Ø  Shqyrtimi i projektligjit “Per regjistrin qendror te llogarive bankare”

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex