Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 22 dhjetor 2020


Ora:13.30

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i Projektligjit  “Për disa shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

2.    Të tjera
Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 22.12.2020, ora 13:00


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

Mbledhje e përbashkët me  Komisionin për Sigurinë Kombëtare dhe Komisionin për Ekonominë dhe Financat për shqyrtimin e projektligjit:

"Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9179 date 29.01.2004 "Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në disa ndërrmarje të industrisë ushtarake" të ndryshuar.