Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 20 janar 2021


Ora:12.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 14 dhjetor 2020

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për datat 18 janar – 5 shkurt 2021 dhe programit 18 janar – 26 shkurt 2021

3.      Projektligji “Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO), për krijimin e një përfaqësie të FAO-s në Republikën e Shqipërisë”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Andrea Marto)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 20 janar 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

            Miratimi i projekt kalendarit të Komisionit për periudhën 18 janar - 5 shkurt 2021

 

            Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 34, datë 16.12.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” të ndryshuar””.

Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 35, datë 16.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike” miratuar me ligj nr. 18/2020”.

Shyrtimi i Aktit Normativ nr. 36, datë 23.12.2020 “Për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së çertifikatës së kontrollit teknik”.

Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 37, datë 24.12.2020 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 8, datë 7.12.2019 të Këshillit Ministrave “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019”.

Shqyrtimi i projektvendimit për përcaktimin e numrit të Prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Akt Normativ nr. 36, datë 23.12.2020 “Për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së çertifikatës së kontrollit teknik”

- Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) për krijimin e një përfaqësie të FAO-s në Republikën e Shqipërisë”