Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 21 janar 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


   1.   Miratimi i programit te punes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat per periudhen 18 janar – 26 shkurt 2021

2.   Shpalljen e vendit vakant per pozicionin anetar ne Komisionin e Konkurrences pas doreheqjes se z. Helidon Bushati nga ushtrimi i kesaj detyre.

3.   Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Aktit Normativ nr. 34, datë 16.12.2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019 "Për buxhetin e vitit 2020" të ndryshuar"".

4.   Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i aktit normativ nr. 37, datë 24.12.2020, “Për një ndryshim në Aktin Normativ nr. 8, datë 7.12.2019, të këshillit të ministrave, “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019”

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex