Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:30

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004, “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 

- Seancë dëgjimore me z. Lorenc Bako, lidhur me shqyrtimin e projektvendimit të Kuvendit “Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

E hënë, datë 25 janar 2021, ora 10.00


·         Miratimi i procesverbaleve të datave 2, 3, 4, 9 dhe 13 nëntor 2020.

 

·         Diskutimi i projektkalendarit të punës së Komisionit:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 25.01.2021, ora 12:00


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

-Shqyrtim i projektligjit “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

-Shqyrtim i projektligjit “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.173/2014, “Për disiplinën në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë ”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 25 janar 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) për krijimin e një përfaqësie të FAO-s në Republikën e Shqipërisë”.

2.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004, “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

3.      Shqyrtimi Aktit Normativ nr. 2, datë 13.01.2021 “Për autorizimin e Agjencisë Shtetërore për shpronësimin për negociimin e afatit të shpronësimit të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të nevojshme për ndërtimin e spitalit të Fierit”.