Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-          Miratimi i procesverbalit të datës 19 janar 2021.

-          Vizitë monitoruese pranë qendrës së vaksinimit kundër COVID – 19 (Stadium Air Albania) 


Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 26 janar 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve date 14.12.2020 dhe date 22.12.2020.

2.      Miratimi i Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian për periudhën (Për periudhën 18 janar – 5 shkurt  2021)

3.      Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Evropian, në lidhje me programin vjetor kombëtar për Shqipërinë për vitin 2019, në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”

5.      Të tjeraKomisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 26.01.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës;


Vijim i diskutimit nen për nen dhe në tërësi i projektligjit  ‘Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 26 janar 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin për parandalimin e evazionit fiskal, ratifikuar me ligjin nr. 62/2014”

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Evropian, në lidhje me programin vjetor kombëtar për Shqipërinë për vitin 2019, në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”

3.       Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e Protokollit ndryshues të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin, e nënshkruar në Tiranë më 14 janar 2009, ratifikuar me ligjin nr. 10094, datë 12.03.2009”.

4.      Projektvendim për ndryshimin në strukturën dhe Organikën e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:

E martë, datë 26 janar 2021, ora 9.30


Njohja dhe diskutimi i informacionit të Shërbimit të Monitorimit të Institucioneve të Pavarura për vakancat në KDRTSH.