Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 02.02.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtim nen për nen i projektligjit “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.173/2014, “Për disiplinën në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë ”.

2. Diskutim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, i ndryshuar”’.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar””


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 2 shkurt 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


 1.      Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit te Republikes nr. 11912, date 11.1.2021, per kthimin e ligjit nr. 151/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 2 shkurt 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i draft kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën  8-24 shkurt 2021

2.   Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan për zhvillimin e politikës për qëndrueshmërinë fiskale dhe rritjen në Shqipëri                     

3.  Shqyrtimi i Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, i ndryshuar”’