Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 4 Shkurt 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbaleve te zbardhur per mbledhjet e komisionit ne datat 27 dhe 28 janar 2021

2.     Shqyrtimi i projektligjit  “Per ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan për zhvillimin e politikës për qëndrueshmërinë fiskale dhe rritjen në Shqipëri

3.     Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit te Republikes nr. 11915, date 14.1.2021, per kthimin e ligjit nr. 168/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”

4.     Shqyrtimi i projektligjit  "Per ra tifikimin e ndryshimit te marreveshjes se koncesionit ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe shoqerise koncesionare "Tirana Airport Partners" sh.p.k. per ndertimin, venien ne pune, operimin dhe mirembajtjen e aeroportit ndekombetar "Nene Tereza", Tirane", ratifikuar me ligjin nr.9312, date 11.11.2004, te ndryshuar"

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 4 shkurt 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit, ndërmjet Këshilli të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncensionare “Tirana International Airoport” SH.P.K. “Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004, të ndryshuar”.