Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7864, datë 29.9.1994 “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”.

(Nismëtar Ilir Beqja)Komisioni i posaçëm për çështjet e raportit të Dick Marty

E premte, 5 shkurt 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbaleve të mbedhjeve të komisionit, të datave 10 dhe 15 dhjetor 2020

2-      Informimin e komisionit me materialet e depozituara nga institucionet sipas kërkesës së komisionit.

3-      Njohja e deputetëve me materialet.

4-      Çështje të tjera