Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar””


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 09.02.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


1. Vijim i shqyrtimit nen për nen i projektligjit “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.173/2014, “Për disiplinën në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë ”

 2. Diskutim në parim i projektligjit “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm dhe Ankesat në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale”’.


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor” të ndryshuar””.