Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.081 datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar””.