Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Mbledhja do të zhvillohet me dyer të mbyllura.

 

-          - Miratimi i procesverbaleve të datave 1 dhe 3 shkurt 2021.


- Diskutimi, votimi dhe miratimi i 3 kandidaturave për plotësimin e 3 vendeve vakante në KDRTSH.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 17 shkurt 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1.  Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11942, datë 27.012021 “Për kthimin e ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik“

                

2.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për agjencinë e mbikqyrjes policore”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 17.2.2021


Ora:11:30

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine, date 10.2.2020

2.     Shqyrtim i Aktit Normativ Nr. 4, datë 05.02.2021 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021"

3.     Shqyrtimi i porpozimit te ardhur nga Autoriteti i Konkurrences mbi ndryshimin e Struktures dhe Organikes te institucionit te Autoritetit te Konkurrences.

4.     Seance degjimore me kandidatet e vetofruar per pozicionin e Anetarit te  Komisionit të Konkurrencës, shpallur vakant me Vendim Nr. 1, Date 21.1.2021

                  I.            Zhaklina Peto

               II.      Denar Biba

           III.      Pajtim Melani

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex