Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datës 16.02.2021.

2. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”. 


Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, date 18 shkurt 2021


Ora:09.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 28 janar dhe 1 shkurt 2021

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit prej datës 8- 26 shkurt 2021

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Eglantina Gjermeni)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 18 shkurt 2020


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 18.2.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.    Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 15:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM Main (KfW) për programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 19 shkurt 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, (huamarrësi), dhe  KFW Frankfurt AM Main (KFW),  për programin e Infrastrukturës Bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”