Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E shtunë, 20.2.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si autoritet kontraktues, dhe shoqërive “S2 Albania”, sh.p.k., dhe “Rapiscan Systems”, INC, “për një ndryshim në marrëveshjen e koncesionit për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të kontejnerëve e automjeteve të tjera në republikën e shqipërisë, miratuar me ligjin nr.123/2013”, të ndryshuar”

Relator: Ervin Bushati

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, (huamarrësi), dhe KFË Frankfurt am main (KFË), për programin e infrastrukturës bashkiake v, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”

Relatore: Blerina Gjylameti

3.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Për miratimin e shtesës të kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike”, ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe grupimit Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”

Relator: Anastas Angjeli

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex