Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me kandidatet per vendin vakant te Kryetarit te KDRTSH.

 

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen per i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar””   


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 23 shkurt 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”.