Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 2 mars 2021


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datave 18, 19 dhe 24 shkurt 2021

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit nga data 1 – 19 mars 2021

3.      Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”. (Propozim i deputetit Adnor Shameti, Komision përgjegjës, Rel. Alket Hyseni)

4.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e vitit 1988 në lidhje me konventën ndërkombëtare për sigurinë e jetës në det, 1974” (Komision për dhënie mendimi, Rel. Andrea Marto)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 02.03.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


1. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik   të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në ministrinë e Brendshme”.

2. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”.Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 02 mars 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit datë 03.02.2021

2.      Miratimi i  kalendarit (Për periudhën  1 – 19 mars 2021)

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

4.      Të tjera.Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:E martë, 2 mars 2021, ora 9.00


-Miratimi i procesverbalit të datës 23 shkurt 2021.

·         -Seancë dëgjimore me kandidatët për 4 vende vakante për anëtarë të KDRTSH (Vendimet e Komisionit nr.2, 3, 4 dhe 5/2021).