Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 03.03.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


1. Vijim i shqyrtimit nen për nen dhe tërësi i projektligjit “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”

2. Shqyrtimi nen për nen i projekligjit “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm dhe Ankesat në Sistemin e  

     Ekzekutimit të Vendimeve Penale”’