Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së partneritetit, tregtisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së madhe dhe Irlandës së Veriut"


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 5 mars 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e marreveshjes se partneritetit, tregtise dhe bashkepunimit ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Mbreterise se Bashkuar te Britanise se Madhe dhe Irlandes se Veriut”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 05 mars 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 20 shkurt 2021

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i Dekretit te Presidentit Nr. 11979, date 24.02.2021 për kthimin e ligjit nr. 16/2021 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë koncesionare “Tirana International Airport”, sh.p.k., “Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë”, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004, të ndryshuar”

3.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit për dhenie mendimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së partneritetit, tregtisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut"

4.      Seance degjimore me Kandidatet e vetofruar per pozicionin e anetarit te Bordit te Mbikeqyrjes Publike

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne Platformen Cisco Webex