Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 11 mars 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit “Për ndryshimin e emërtimit të njësisë së qeverisjes vendore”.

2-      Shqyrtimi i projektligjt “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

       Shqyrtimi i projektligjit “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 11 mars 2021


Ora:14:30

Ne rend të dites:

1.    Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 05 mars 2021

2.    Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

Relator: Anastas Angjeli


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E enjte, datë 11.03.2021, ora 12:30


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Shqyrtim i dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11981, datë 26.02.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 15/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.? 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.