Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

- Projektligji "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e vitit 1988 në lidhje me konventën ndërkombëtare për sigurinë e jetës në det, 1974”.


- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes “Për ndryshimin dhe rivendosjen e marrëveshjes nr.1 në lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 11 janar 2016, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit dhe sektorit të turizmit, BERZH - Shqipëri, llogari bashkëpunimi””.

  

- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve (DKTI)”.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:15.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Aleancës GAVI për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19 (COVAX FACILITY) miratuar me ligjin nr. 134/2020”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, date 19.03.2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 11 mars 2021

2.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin  e procedurës së veçantë për negociimin dhe ekzekutimin e kontratës me shoqërinë “Bechtel International”, INC., për projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës””

3.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes  për ndryshimin dhe rivendosjen e marrëveshjes Nr.1 në lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 11 janar 2016, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar  nga ministria e bujqësisë dhe zhvillimit rural, Ministria e Financave dhe Ekonomisë,Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit dhe sektorit të turizmit, BERZH – Shqipëri, llogari bashkëpunimi”

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 19 mars 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 

1-       Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Aleancës GAVI për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19 (COVAX FACILITY) miratuar me ligjin nr. 134/2020”.

2-       Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes “Për ndryshimin dhe rivendosjen e marrëveshjes nr.1 në lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 11 janar 2016, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit dhe sektorit të turizmit, BERZH - Shqipëri, llogari bashkëpunimi””.

3-      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar”.

4-       Shqyrtimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.

5-      Shqyrtimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.31995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

6-      Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.