Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, dt 22.7.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"